Pre spotrebiteľov

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
poskytované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 – všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie“).


KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správcom Vašich osobných údajov sú nasledovné spoločnosti:


Auto Palace s.r.o., IČO: 26470462, so sídlom: Na Chodovci 2457/1, Záběhlice, 14100
Praha 4, Česká republika,


Auto Palace Brno s.r.o., IČO: 44012748, so sídlom: Řípská 1150/22, Slatina, 627 00 Brno,
Česká republika,


Auto Palace Butovice s.r.o., IČO: 25689401, so sídlom: Bucharova 1186/16, Stodůlky,
155 00 Praha 5, Česká republika,


Auto Palace Spořilov s.r.o., IČO: 48591149, so sídlom: Na Chodovci 2457/1,
Záběhlice,14100 Praha 4, Česká republika,


Auto Palace Bratislava s. r. o., IČO: 17320712, so sídlom: Vajnorská 136/C, 831 04
Bratislava, Slovenská republika,


Auto Palace Panónska s. r. o., IČO: 35808641, so sídlom: Panónska cesta 33, 851 04
Bratislava, Slovenská republika


(ďalej spoločne ako „Správcovia“).


SPLNOMOCNENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správcovia menujú spoločného splnomocnenca pre ochranu osobných údajov (ďalej ako
„Splnomocnenec“). Na Splnomocnenca sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach
súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv.
Kontaktné údaje Splnomocnenca budú zverejnené ihneď ako Splnomocnenec bude
vymenovaný.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÁVCOVIA SPRACOVÁVAJÚ?
Osobné údaje, ktoré Správcovia, resp. každý zo Správcov spracováva bez súhlasu
zákazníka, ako subjektu údajov:
- údaje vyplývajúce a potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu, najmä kúpnej zmluvy
alebo zmluvy o dielo (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo
sídla, IČO, emailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, VIN vozidla a EČ
vozidla, model, farba vozidla, kód farby vozidla, číslo motoru, dátum uvedenia do
prevádzky, dátum záručnej alebo pozáručnej opravy, počet najazdených km,
vymenené náhradné diely)
Osobné údaje, ktoré Správcovia, resp. každý zo Správcov spracováva so súhlasom
zákazníka, ako subjektu údajov, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov.


ÚČEL A SPOSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správcovia, resp. každý zo Správcov môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov
spracovávať vyššie uvedené osobné údaje k nasledujúcim účelom:
a) plnenie kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o dielo a jednanie za účelom uzatvorenia
zmluvy;
b) plnenie povinností Správcami vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä v súvislosti
s plnením kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo);
c) ochrana práv a oprávnených záujmov Správcov;
d) poskytovanie asistenčných služieb;
e) vedenie archívu podľa príslušného zákona.
Správca, resp. každý zo Správcov spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov
Vaše osobné údaje uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov za účelom
uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:
i. Marketingové a propagačné činnosti, t. j. najmä zasielanie komerčných a/alebo
propagačných informácií a reklamných materiálov zapojených do predajných činností
alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo
ďalších činností, v papierovej podobe, v automatizovanom alebo elektronickom
formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky
(vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, atď.), a akýmkoľvek iným
elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky a mobilné aplikácie).
ii. Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencie
v spotrebe vozidla, návykov pri riadení vozidla alebo používania internetovej stránky.
iii. Výskumné aktivity, napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy
a prieskumy názorov zákazníkov.


NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie potrebných osobných
údajov však znemožňuje identifikáciu zákazníka ako zmluvnej strany a teda aj uzatvorenie
príslušnej zmluvy (napr. kúpna zmluva alebo zmluva o dielo).


AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?
Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním správ priameho
marketingu je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na
adresu sídla ktoréhokoľvek zo Správcov alebo emailom na adresu
gdprAPBratislava@autopalace.sk nebo gdprAPPanonska@autopalace.sk (v predmete emailu je nevyhnutné uviesť text „odvolanie
súhlasu“).


TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANĚ
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych
povinností, na vyžiadanie orgánov štátnej správy alebo pre uplatnenie práv a oprávnených
záujmov Správcu/ov.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované taktiež sprostredkovateľom, ktorí pre Správcov
vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracovaním osobných údajov. Zoznam
sprostredkovateľov je uvedený na www.autopalace.sk


ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA
Vaše osobné údaje môžu byť predané do krajín Európskej únie, a to najmä
sprostredkovateľom, ktorí pre Správcov vykonávajú čiastkové činnosti spojené so
spracovaním osobných údajov.


DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú Správcami spracovávané po dobu 10 rokov od uskutočnenia
posledného zmluvného plnenia a ak nedôjde k zmluvnému plneniu, na dobu 10 rokov od
udelenia tohto súhlasu. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností
sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Doba spracovania
Vašich osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu je uvedená v tomto súhlase.


AKĚ MÁTE PRÁVA A AKO ICH UPLATNIŤ?
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte podľa a v zmysle Zákona a/alebo
Nariadenia najmä právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo
nepravdivých osobných údajov (iii) právo požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že
spracovaním osobných údajov je narušená ochrana Vášho osobného a súkromného alebo
ak osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) požadovať nápravu
situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenia nakladania
s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením alebo odstránením, (v) obrátiť sa na Úrad na
ochranu osobných údajov. Najneskôr s účinnosťou od 25.05.2018 máte rovnako (vi) právo
na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli
zhromaždené či inak spracovávané, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (vii)
na obmedzenie spracovania osobných údajov, (viii) na prenosnosť údajov a (ix) právo
vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad
záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné
vymáhanie právnych nárokov, (x) právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných
údajov došlo k porušeniu Nariadenia.
Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním osobných údajov alebo
uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu niektorého zo Správcov alebo
elektronicky na adresu: gdprAPBratislava@autopalace.sk nebo gdprAPPanonska@autopalace.sk


ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správcovia prijali organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu
spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich
stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do
kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne
prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.