AP Panónska – Informácie o znečisťovaní ovzdušia

Informácie o znečisťovaní ovzdušia vrátane výsledkov monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

V zmysle § 34 (2) a písmena j) Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť Auto Palace Panónska s. r. o., je prevádzkovateľom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na prevádzke Panónska cesta 33 v Bratislave. Na prevádzke sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, lakovňa., ktorú spoločnosť prevádzkuje.

Aktuálne údaje vypustených emisií za 2023 v tonách za rok sú: TZL: 0,011056 ; SO2/SOx: 0,000099; NOx ako NO2: 0,016154; CO: 0,006524; TOC: 0,553397