AP Vajnorská – Informácie o znečisťovaní ovzdušia

Informácie o znečisťovaní ovzdušia vrátane výsledkov monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

V zmysle § 34 odsek (2), písmeno j) Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť Auto Palace Bratislava, s.r.o., je prevádzkovateľom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na prevádzke Dvojkrížna 5 v Bratislave.

Na prevádzke v Bratislave sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - lakovňa, ktorú spoločnosť prevádzkuje.

Aktuálne údaje vypustených emisií za rok 2023 v tonách sú: TZL: 0,004765; SO2/SOx: 0,000194; NOx ako NO2: 0,031490; CO: 0,012717; TOC: 1,137719